Obligación de información

Szanowni Państwo, Mając na uwadze dbałość o bezpieczeństwo i poufność Państwa danych osobowych pragniemy Państwa poinformować, iż dokładamy i będziemy dokładać wszelkich starań, aby zapewnić ochronę Państwa danych osobowych poprzez stosowanie odpowiednich zabezpieczeń technicznych i organizacyjnych. Zgodnie z obowiązującym od 25 maja 2018 r. Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) [RODO] pragniemy poinformować, że:

Administrator danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest JANUS Sp. z o.o. z siedzibą w Sosnowcu, przy ul. Grzybowej 1; NIP: 6443095095 [strona www: www.janus.com.pl; adres e-mail: janus@janus.com.pl] zwanym dalej JANUS Sp. z o.o. Jako administrator Państwa danych jesteśmy odpowiedzialni za zapewnienie ich bezpieczeństwa oraz ich wykorzystywanie i przetwarzanie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Kategorie i cele zbieranych danych osobowych

Obecnie, w związku z prowadzoną przez JANUS Sp. z o.o. działalnością przetwarzamy (lub możemy przetwarzać) Państwa dane osobowe w następujących, wyszczególnionych poniżej procesach: Dane osobowe kontrahentów oraz osób wskazanych do współpracy z klientami – dane te przetwarzane są w celu prawidłowej realizacji umów zawartych z naszymi kontrahentami (RODO art.6 ust. 1 lit b). W szczególności dane osobowe przetwarzamy w celu prawidłowej obsługi procesu ofertyzacji, procesu składania i realizowania zamówień klienta, uzgodnień techniczno-organizacyjnych bezpośrednio i/lub pośrednio związanych z realizacją umowy oraz procesu sprzedaży i obsługi posprzedażowej. Dane osobowe kontrahentów oraz osób wskazanych do współpracy z klientami pochodzą bezpośrednio od tych osób, a ich zakres został ograniczony do wymaganego minimum. Wszystkie informacje dotyczące konkretnych osób lub klientów będziemy przetwarzali przez okres świadczenia umowy oraz do 20 lat od jej wygaśnięcia dla celów archiwalnych oraz zapewnienia rozliczalności (spełnienie obowiązków wynikających z przepisów prawa). Dane osób zainteresowanych współpracą na naszą firmą – dane te przetwarzane są w celu nawiązywania współpracy z nowymi klientami. Wszelkie dane w tym zakresie posiadamy wyłącznie za Państwa zgodą oraz w podanym przez Państwa zakresie (RODO art. 6 ust. 1 lit. a). Dane osób zainteresowanych informacjami marketingowymi (marketing własny produktów i usług administratora danych) – dane te przetwarzane są w celu realizacji marketingu bezpośredniego, przedstawiania ofert handlowych oraz prowadzenia działań promocyjnych oferowanych przez JANUS Sp. z o.o. towarów i usług. W szczególności realizowany jest on w formie newslettera, mailingu oraz bezpośredniego telefonicznego lub e-mailowego kontaktu ze strony naszych handlowców. Wszelkie dane w tym zakresie posiadamy wyłącznie za Państwa zgodą oraz w podanym przez Państwa zakresie (RODO art. 6 ust. 1 lit. a). Informacje o kontrahentach – dane te przetwarzane są w celu wywiązania się z obowiązków prawnych takich jak np. ustawa o rachunkowości oraz innych, obowiązujących przepisów prawa (RODO art. 6 ust. 1 lit. c). Informacje o pracownikach – dane te przetwarzane są w celu wywiązania się z obowiązków prawnych, takich jak np. ustawa kodeks pracy, gdzie właściwe przepisy jednoznacznie określają zakres i sposób przetwarzania danych oraz stanowią podstawę do przetwarzania przez nas danych osobowych przez okres wymagany prawem (RODO art. 6 ust. 1 lit. c). Dane osobowe kandydatów do pracy – dane te posiadamy dzięki zgodom wyrażonym przez kandydata w dokumentach aplikacyjnych (RODO art. 6 ust. 1 lit. a). Dane te przetwarzane są przez czas prowadzenia rekrutacji. W przypadku, gdy kandydat wyrazi zgodę – dane te mogą być przetwarzane na potrzeby przyszłych rekrutacji przez okres jednego roku. Monitoring – dane pochodzące z monitoringu wizyjnego przetwarzane są jedynie w celu ochrony osób i mienia – uważając ten cel jako usprawiedliwiony (RODO art. 6 ust. 1 lit. f). Wszystkie zebrane w ten sposób dane przechowywane są przez okres trzech miesięcy. Nagrania te nie są i nie będą przekazywane innym odbiorcom danych oraz nie są i nie będą dostępne dla pracowników. Kategorie odbiorców danych osobowych i ograniczenia w przekazywaniu Dane osobowe, których administratorem jest JANUS Sp. z o.o. mogą być przekazywane następującym kategoriom odbiorców: podmiotom świadczącym administratorowi usługi niezbędne do realizacji wyżej wskazanych celów, w tym partnerom IT, podmiotom realizującym wsparcie techniczne lub organizacyjne, podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa. Każdorazowo dokładamy wszelkich starań, aby posiadane przez nas dane były aktualne i poprawne. Mając na uwadze Państwa prywatność – wszystkie informacje stanowiące dane osobowe minimalizujemy w stopniu umożliwiającym nam ich prawidłowe przetwarzanie.

Prawa osób w zakresie danych osobowych

Na każdym etapie przetwarzania przez JANUS Sp. z o.o. Państwa danych osobowych, mają Państwo prawo do:

  • dostępu do swoich danych osobowych;
  • modyfikacji i poprawienia swoich danych – o ile nie będą zachodziły inne prawne przeciwwskazania do ograniczenia ich zakresu przetwarzania;
  • całkowitego usunięcia swoich danych osobowych („prawo do bycia zapomnianym”) – o ile nie będą zachodziły inne prawne przeciwwskazania;
  • niepodlegania automatycznym decyzjom opartym na profilowaniu;
  • wniesienia sprzeciwu wobec niewłaściwego przetwarzania danych osobowych (w tym wycofania zgody);
  • przeniesienia danych osobowych do innego Administratora Danych, jeśli dane przetwarzane są w związku z udzieloną zgodą lub zawartą umową.

Zapytania oraz wnioski dotyczące Państwa danych osobowych mogą Państwa składać osobiście w siedzibie JANUS Sp. z o.o. lub pocztą elektroniczną na adres: janus@janus.com.pl. Każde złożone przez Państwa zapytanie lub wniosek rozpatrywane jest indywidualnie z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa. Przypominamy, że możliwość skorzystania z konkretnego uprawnienia może zależeć od podstawy prawnej, wykorzystywanej w ściśle określonym celu przetwarzania Państwa danych. Państwa zapytania i wnioski realizowane będą bez zbędnej zwłoki, maksymalnie w terminie miesiąca od ich otrzymania. W przypadku, gdy charakter przysłanego przez Państwa zapytania lub wniosku uniemożliwi dotrzymanie powyższego terminu – zostaną Państwo poinformowani o zaistniałym opóźnieniu oraz jego przyczynach. Analogicznie, w przypadku odmowy przyjęcia i/lub realizacji zapytania lub wniosku – zostaną Państwo poinformowani o tym fakcie oraz o ich powodach. Informujemy, iż pierwsze zapytanie lub wniosek są realizowane bez opłat. Jednakże w sytuacji, kiedy Państwa wnioski byłyby nieuzasadnione lub nadmierne – zastrzegamy sobie prawo do pobierania opłat. O wysokości opłat lub jakichkolwiek innych przyczynach, przez które nie będzie możliwe zrealizowanie Państwa wniosku – zostaną Państwo bezzwłocznie poinformowani. W celu zagwarantowania bezpieczeństwa przekazywanych informacji, w sytuacji, gdy nie będziemy w stanie prawidłowo Państwa zidentyfikować jako osoby upoważnionej do odbioru danych – zastrzegamy sobie prawo do zmiany sposobu dostarczenia informacji – o czym zostaniecie Państwo bezzwłocznie poinformowani. W przypadku prawa do przenoszenia danych JANUS Sp. z o.o. dokona bezpośredniego przesłania tych danych do wskazanego przez Państwa innego Administratora Danych – o ile będzie istniała techniczna możliwość realizacji tej czynności. Osoba wnioskująca o realizację tego prawa zostanie poinformowana o decyzji, co do możliwości przeniesienia.

Przekazywanie danych osobowych poza UE

Obecnie Państwa dane osobowe nie są przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (UE). Jeżeli dojdzie do takiego przekazania – niezwłocznie zostaną Państwo o tym fakcie poinformowani poprzez zamieszczenie informacji na ten temat na stronie internetowej www.janus.com.pl.

Informacje dodatkowe

Skargę dotyczącą przetwarzania danych osobowych można złożyć do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych. W Rzeczpospolitej Polskiej organem nadzorczym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Niniejsza Polityka obowiązuje od dnia 25 maja 2018 r. do odwołania i realizuje obowiązek prawny wynikający z art. 13-14 RODO. JANUS Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do zmian w niniejszej Polityce.